FANDOM


プリースト | Priest

120001 wa 0 01 120001 wa 1 01
อาวุธที่ถนัด คทา หอก รูปแบบ รักษา วิธีได้รับ อาชีพเริ่มต้น
Ability ชื่อ CD ระยะเวลา เลเวลที่ได้ Ex Ability ผลลัพธ์
36 2 ヒールオール

Panacea

5 1 ไม่เป็น เพิ่ม HP (ขนาดเล็ก) ทั้งกลุ่มทุกกลุ่ม ลิมิท 1800 (ถ้าถือคฑาอาชีพ2400)

คนอื่นได้รับ 750 (ถ้าถือคฑาอาชีพ1000)

22 3 オーラ

grace

5 3 10 เป็น เพิ่มพลังป้องกัน (ขนาดเล็ก) ทั้งกลุ่มทุกกลุ่ม (15%)
Support Ability ชื่อ ผลลัพธ์
慈悲

Compassion

เพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟู/เพิ่มลิมิทการฟื้นฟู
โบนัสเลเวล เลเวล 1 เลเวล 5 เลเวล 10 เลเวล 15 เลเวล 20 มาสเตอร์โบนัส
พลังฟื้นฟู +2% พลังฟื้นฟู +2% พลังฟื้นฟู +2% พลังฟื้นฟู +2% พลังฟื้นฟู +2% พลังฟื้นฟู +1%
Zenith Ability ชื่อ CD ระยะเวลา Point ที่ใช้ ผลลัพธ์
53 3 ベール

Veil

6 10 สร้างเกราะกันสถานะผิดปกติ (หนึ่งครั้ง) ให้ทุกคน
52 3 ホワイトウォール

White Wall

8 3 120 สร้างบาเรียให้ทุกคน (บาเรียกันได้800ดาเมจ)


รับข้อมูลจาก "https://gbf.fandom.com/th/wiki/Priest?oldid=10052"