FANDOM


1040001700
SSR Icon [水恵剣]マナウィダンブレード
ธาตุ Water Icon น้ำ ประเภท ดาบ Rank 10
HP Min 30 Max 175
Atk Min 315 Max 2015
Ougi
フルクトゥアト・マーテル ทำดาเมจธาตุน้ำ (ใหญ่มาก) / ลดพลังป้องกัน
Skill
霧氷の守護 เพิ่ม HP สูงสุดแก่ตัวละครธาตุน้ำ (ใหญ่)


ปลดปล่อยดาบ ทำดาเมจธาตุน้ำ (ใหญ่มาก) / ลดความต้านทานธาตุน้ำ
ระยะเวลา 180 วินาที
เรียกใช้ ทำดาเมจตามธาตุผู้ใช้ / ลดพลังป้องกัน
Cooldown 5 เทิร์น ระยะเวลา 180 วินาที 2 เกจ
การโจมตีปกติ ทำดาเมจเสริม (ธาตุน้ำ)
ป้องกัน เพิ่มความต้านทานธาตุไฟ (2 เทิร์น)
1 เกจ
รับข้อมูลจาก "https://gbf.fandom.com/th/wiki/W1040001700?oldid=3836"