FANDOM


1040004600
SSR Icon [蒼誓剣]ミュルグレス
ธาตุ Water Icon น้ำ ประเภท ดาบ Rank 40
HP Min 42 Max 240
Atk Min 450 Max 2760
Ougi
レーゲンス ทำดาเมจธาตุน้ำ (ใหญ่มาก) / ในเทิร์นที่ใช้งาน Damage Cut ให้ทุกคนในปาร์ตี้
Skill
霧氷の攻刃II เพิ่มพลังโจมตีแก่ตัวละครธาตุน้ำ (ใหญ่)


ปลดปล่อยดาบ ลดดาเมจธาตุไฟให้ทุกคนในปาร์ตี้
ระยะเวลา 5 เทิร์น
เรียกใช้ เพิ่มพลังโจมตีอย่างมหาศาล (เฉพาะตอนศัตรู overdrive / 1 ครั้ง)
Cooldown 6 เทิร์น ระยะเวลา 1 เทิร์น 3 เกจ
การโจมตีปกติ ทำดาเมจเสริม (ธาตุน้ำ)
ป้องกัน เพิ่มพลังโจมตี (3 เทิร์น)
2 เกจ
รับข้อมูลจาก "https://gbf.fandom.com/th/wiki/W1040004600?oldid=3904"