FANDOM


ウォーリア | Warrior

100101 sw 0 01 100101 sw 1 01
อาวุธที่ถนัด ดาบ ขวาน รูปแบบ โจมตี วิธีได้รับ 200JP FighterLv20 GrapplerLv20
Ability ชื่อ CD ระยะเวลา เลเวลที่ได้ Ex Ability ผลลัพธ์
18 3 ウェポンバースト
Full Arsenal
5 1 ไม่เป็น เกจท่าไม้ตายตัวเอง 100% ทันที
14 3 レイジII
RageII
5 3 5 เป็น เพิ่มพลังโจมตี(ขนาดกลาง)ทั้งกลุ่มทุกกลุ่ม(attack+20%)
11 1 アーマーブレイク
Defense Breach
5 180 วินาที 15 เป็น สร้างความเสียหาย/ลดพลังป้องกันศัตรูหนึ่งตัว(20%)
Support Ability ชื่อ ผลลัพธ์
アサルトステップ
Assault step
เพิ่มโอกาส DoubleAttack
โบนัสเลเวล เลเวล 1 เลเวล 5 เลเวล 10 เลเวล 15 เลเวล 20 มาสเตอร์โบนัส
+พลังโจมตี 600 +พลังโจมตี 600 +พลังโจมตี 600 +พลังโจมตี 600 +พลังโจมตี 600 +พลังโจมตี 2%
Zenith Ability ชื่อ CD ระยะเวลา Point ที่ใช้ ผลลัพธ์
14 3 ブレイブソウル
Brave Soul
7 3 10 เพิ่มพลังโจมตีตามเลือดที่เหลืออยู่ ยิ่งเลือดเยอะยิ่งเพิ่มโจมตีเยอะ
90 3 パワーレイズ
Power raise
7 3 8 เพิ่มโอกาส Criticalคำอธิบายอาชีพ/ เพิ่มความแข็งแกร่งตัวเองและลดพลังป้องกันศัตรูถึง20% อีกทั้งสกิลexเจาะเกราะของอาชีพนี้ยังเหมาะนำมาใช้อีกหลายอาชีพ   จึงเป็นอาชีพที่ควรเล่นเป็นอาชีพต้นๆอีกอาชีพหนึ่ง(รองจาก darkfencer)

รับข้อมูลจาก "https://gbf.fandom.com/th/wiki/Warrior?oldid=10046"